Informācija
Mana, tava - mūsu Daugava * bērnu un jauniešu nometne * vides izglītība

GRUPU VADĪTĀJI VAR IESŪTĪT SAVUS DARBA APRAKSTUS UZ

Informācija dalībniekiem

Piektdiena:

mācību ekskursija uz Salacu, Ainažiem, Vitrupi....


Informācija Lielvārdes novadā


Informācija par nometni

Nometnes norises vieta – Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, Gaismas iela 17, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070. Nometnes veids – Dienas nometne. Aktivitāšu ietvaros paredzēta mācību ekskursija uz Salacas ielejas dabas parku. Aizsargājamā teritorijā mācību pamatforma ir vērojumi un ūdens parauga paņemšana salīdzināšanai ar Daugavu un Lielvārdes novada upēm. Lielvārdes upēs paredzamās aktivitātes notiks tauvas joslas zonā.

Norises laiks: 11. 08.2014 -17.08.2014

Dalībnieki: Lielvārdes novada bērni un jaunieši vecumā no 12 līdz 15 gadiem (5.-8.klase), t.sk. bērniem ar īpašām vajadzībām. Dalībnieku vecuma grupas pamatojums noteikts saskaņā ar projekta mērķu un uzdevumu grūtības pakāpi. Paredzētās aktivitātes novērojumu veikšanai nav nepieciešamas īpašas priekšzināšanas. Iekļautās vecuma grupas nodrošina sadarbošanās un komandas prasmes pilnveidošanos, kā arī projekta tālākās aktivitātes ilgtermiņā (jaunāko klašu skolēniem iespēja piedalīties daudzgadu ciklā).

Nometnes aktualitāte: Bērniem un jauniešiem aktuālas ir vasaras nometnes par vides izglītību,  jaunradi,  pilsonisko līdzdalību vides novērtēšanā un viedokļa izveidošanā.

 Atbalsts nometņu organizēšanai ir nepieciešams, jo nometnes sekmē dalībnieku radošo spēju un sociālo prasmju attīstību. Projekta darbība nodrošinās dažādu aktivitāšu veikšanu, lai veicinātu izglītības darba nepārtrauktības procesu, bērnu un jauniešu brīvā laika izmantošanu viņu pašizaugsmei, kā arī papildus zināšanu, prasmju un iemaņu iegūšanai. Organizējot nometni pedagogi veicinās bērnu un jauniešu darbību:

1.Līdzdalības principā – nodrošinās bērniem un jauniešiem iespēju iesaistīties pasākuma aktivitātēs, pieņemt dažādus lēmumus;

2. informācijas pieejamības principā – sekmēt bērnu un jauniešu nodrošināšanu ar viņu vajadzībām un interesēm atbilstošu informāciju;

3. vienlīdzīgu iespēju principā – nodrošināt bērniem un jauniešiem iespēju aktīvi piedalīties sabiedriskās aktivitātēs bez jebkādas diskriminācijas;

4. bērnu un jauniešu interešu ievērošanas principā – risinot jautājumus, kas saistīti ar jaunatni, izvērtēt viņu intereses, tiesības, vajadzības un iespējas.

Dalībnieku skaits: 25 dalībnieki vienā nometnes  ciklā  - 7 dienas.

Nometnes vadības grupa: Aigars Kruvesis (nometnes vadītājs), skolotāja Skaidrīte Vilciņa, skolotāja Velta Gobiņa, skolotāja Evija Miglāne

Papildus infrmācija par nometnes organizatoru

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, sadarbībā ar Lielvārdes novada pašvaldību, veiksmīgi realizējusi vairākus projektus Dabazinībās t.sk. projektus vides izglītībā.


 Lielvārdes vidusskolas izglītojamie regulāri piedalās valsts skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Vairāki izglītojamie ar panākumiem piedalījušies LZA Latvijas UNESCO Jauno dabas pētnieku aktivitātēs. 2012.gada martā skolu apmeklēja LR Saeimas Izglītības komisijas deputāti (Saeimas izglītības komisijas izbraukuma sēde )http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=117&qPage=3, kuri iepazinās ar dabaszinību projekta rezultātiem un materiālo bāzi. 2013.gada septembrī skola prezentēja atklātās stundas bioloģijā un fizikā, savu pieredzi dabaszinību projekta realizēšanās un materiāli tehnisko bāzi LR Izglītības ministram V. Dombrovskim, LR Ekonomikas ministram D.Pauļukam, IZM vadībai (http://www.youtube.com/watch?v=d_3-xQkWOJ8, http://www.lielvarde.lv/page/28?c_id=14&v_id=236&qPage=1,

http://www.lielvarde.lv/page/21?id=21&action=showpicture&p_id=11528&g_id=208

Skolas teritorijā ir izveidota brīvdabas “Zaļā klase”, kurā ir nodrošināta darba vide nodarbību norisei. Klasē ir darba vietas - apaļie galdi un soli darbam grupās un individuāli, nodrošināta elektrība un apgaismojums. Ārpus klases ir iekārtota atbilstoša ugunskura vieta kopējiem pasākumiem, ūdensvads. Teritorija ir iežogota un tā ir skolas āra teritorijas sastāvdaļa. Skolā ir nodrošināti apstākļi ēdināšanai un sanitāri higiēniskās prasības – modernas dušu telpas. Skolai ir nepieciešamie materiāli tehniskie resursi, kā arī skolas mikroautobuss (aktivitāšu ietvaros spēj nodrošināt mobilitāti). Skolai ir laba sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kuri atbalsta skolas aktivitātes projektu realizēšanā. Skolai ir laba sadarbība ar apgādu “Lielvārds” un Izziņas un eksperimentu centru “Lielvārdi”.