Nometnes programma
Mana, tava - mūsu Daugava

„Mana, tava – mūsu Daugava”

Nometnes programma

  • 1 diena  -  „Mezgls”

 Skolas zaļā klase. Dalībnieku ierašanās uz nometni 9.30-9.45, reģistrēšanās un dokumentu- līgumi ar vecākiem par nometnes sadarbību un noteikumiem nodošanu nometnes vadītājam.

Dalībnieki iepazīstas ar projekta jēdzienu, mērķi un uzdevumiem, tiek noskaidroti soļi (etapi) nometnes programmas apguvei. Grupas dalībnieku iepazīšanās, sadalījums pa grupām, iekšējās kārtības noteikumi, izvietojums pa grupām, instruktāžu žurnāli un kārtības rullis, sakārtošanās. Nometnes leģendas stāsta noteikumi. Pirmās dienas atslēgas vārds „Mezgls”- iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas ir jākļūst par prasmīgu mezglu, kurš satur visas nometnes dalībnieku aktivitātes- tas ir drošs, spēcīgs, gatavs sniegt atbalstu, gatavs sarokoties ar palīgiem. Praktiskajā darbībā iepazīstas ar kartēm, darba inventāru un tā izmantošanu, pierakstu veidošanu un informācijas apkopošanu. Nometnes karoga pacelšana. Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi) .

Pusdienas

Skolas zaļā klase. Iegūto rezultātu apkopojums. Vides izglītība. Izveido videi draudzīgas informatīvās norādes par paveikto projekta laikā (norādes, kuras novietos pie upes ). Izveido melnbaltās kartes- puzles (inovatīvā darbība un jaunrade). Informācijas par dienas aktivitātēm ievietošana interneta vietnē. Aktivitāte veidota ar mērķi, lai vietējā sabiedrība, kā arī interesenti sociālajos tīklos varētu sekot līdzi projekta aktivitātēm. Tādejādi iespējama sabiedrības

gan netieša, gan tieša līdzdalība vides sakārtošanas procesos un projektu vērošanā. Pamatdarbībā ievēro principu „Praktiskā darbība kā izziņas process”, teorētiskās zināšanas papildina izziņas procesu. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

    

  • 2  diena  – „ŪDENSZĀLE”

Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi) .

Praktisko iemaņu un zināšanu iegūšana darbojoties upes izpētē, kuras bagātina Daugavas upi.  Dalībniekiem jādarbojas saskaņā ar vidi - būt elastīgiem tajā, pētot nenodarot tai postījumus, saglabājot un fiksējot rezultātus pierakstu protokolos, foto, video. Veic ārējā piesārņojuma- gružu u.c. attīrīšanu dotajā upes posmā.

Darbošanās kopā ar lektoru un praktiskās nodarbības pedagogu vides speciālistu Andri Urtānu. (4 stundas)

Apgūšana: upe, upes straume, upes grunts, upes ātrums, ūdens kvalitātes noteikšana pēc dzīvniekiem, pēc ūdensaugiem, vietas GPS un raksturīgāko ārējo objektu fiksēšana (akmeņi, koki, nozīmīgi objekti). Kartes- puzles aizpilda ar objekta vides veselības krāsas indikatoriem.

Pusdienas

Skolas zaļā klase. Iegūto rezultātu apkopojums. Vides izglītība. Mācās apkopot informāciju un sagatavot to prezentācijai. Informācijas par dienas aktivitātēm ievietošana interneta vietnē. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

 

  • 3  diena  – „ČETRI VĒJI, ČETRAS UPES”

Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi).

Mērķis - grupu pieredzes pozitīvo aspektu motivējošais faktors kā pieredzes pārņēmējs no visām grupām  „Veiksmes stāsts”. Praktisko iemaņu un zināšanu iegūšana darbojoties upes izpētē. Darba vide – upe. Dalībniekiem jādarbojas grupās saskaņā ar vidi - saglabājot un fiksējot rezultātus pierakstu protokolos, foto, video. Veic ārējā piesārņojuma- gružu u.c. attīrīšanu dotajā upes posmā. Katra grupa pēta vienu upi – Graužupīte, Rumbiņu, Kaibaliņu, Rīte. Vides “atkritumus” savāc un nogādā instalāciju veidošanai.

Veikt dalībnieku apmācību ar netiešās metodes principu „ Apmācībā ļaut iepazīt praktizējot, palīdzēt vērojot ” (netiešā apmācība izziņas procesā, vadītajam pasīvi piedaloties). 

Veikt dalībnieku apmācību ar izvērtēšanas metodes principu „Katrs solis māca veidot nākamo” (vadītāja un dalībnieku sadarbība, kura balstīta uz situācijas izpēti un lēmumu pieņemšanu atbilstoši paveiktajam.

Pusdienas

Skolas zaļā klase. Iegūto rezultātu apkopojums. Vides izglītība. Kustību rotaļas-stafetes ar uzdevumiem (vides jautājumi, praktiskie uzdevumi. Kartes – puzles „atjaunoto vides laukumiņu” vidū ievieto zaļos laukumiņus (atjaunotas vides indikators). Informācijas par dienas aktivitātēm ievietošana interneta vietnē. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

 

  • 4  diena  – ”Jumis”

 Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi).

 Mērķis – rast iespēju dalībniekam sadarboties un „pareizi darīt lietas”,

Dalībnieki grupas ietvaros darbojas pa divi pāros un veic upju pētījumus. Jumis ir auglības un ražības simbols. Šajā dienā projekta aktivitātes būs atvērtas dalībnieku vecākiem, novada attīstības nodaļas darbiniekiem, Lielvārdes novada domes attīstības komitejas deputātiem  un Lielvārdes jauniešu domes dalībniekiem, kuri varēs līdzdarboties un vērot projekta dalībnieku aktivitātes pirmajā dienas pusē.

Pusdienas

Skolas zaļā klase. Iegūto rezultātu apkopojums. Vides izglītība. Darbnīca - „Kompass un citi izgudrojumi” Matemātika (aprēķinu veikšana, matemātika no Al-Horezmi (algoritms) līdz Zelta likumam. Kustību rotaļas ar uzdevumiem „Vides tirgotājs”.

Vides Stafetes kociņu izveidošana. Informācijas par dienas aktivitātēm ievietošana interneta vietnē. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

  • 5  diena  – „SMILTIS UN ŪDENS”

Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi).

Nometnes dalībnieki dodas izziņas ekskursijā uz Salacas ielejas dabas parku. Ekskursijas mērķis apskatīt dabas parku, tās upes Salacas dabas daudzveidību, vides sakārtotību. Uzdevumi: Salīdzināt ar Lielvārdes upju iegūtajām atziņām un rezultātiem. Iegūtos ūdens paraugus salīdzināt.

Pusdienas

Iegūto rezultātu apkopojums. Vides izglītība. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

 

  •               6  diena  – „AKA”

 Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi).

Aka simbolizē iegūto rezultātu tīrību (ticamību, objektivitāti) un drošu lietošanu, izveidoto prezentāciju drošu lietošanu, iegūto izpētes materiālu tālāku izmantošanas iespējas vides izglītībā Lielvārdes skolās un sabiedrībā (uz atkārtojuma metodes veiktie mērījumi un vidējā rezultāta iegūšana un koleratīvā metode), kā arī to iespējamo aprakstu un darba lapu izmantošanu bērnu un jauniešu mācību ekskursijās  par vides izglītību.

Katra nometnes dalībnieka projekta „Mana, tava – mūsu Daugava”  darba atspoguļojums kā personisks un kopējs darbs Daugavas likteņupei.

Nometnes dalībnieki apkopo iegūto informāciju, salīdzina iepriekšējo dienu rezultātus un veido projekta prezentāciju, kā arī noformē projekta mapi. Dalībnieki izvērtē problēmas projekta gaitā,

Pusdienas

Skolas zaļā klase. Praktiskā nodarbošanās stunda.

Darba grupas - Instalāciju veidošana no iegūtajiem „atkritumiem” upēs. Filmas veidošana. Zaļās klases sagatavošana Upes svētkiem un projekta noslēguma dienas norisei. Informācijas par dienas aktivitātēm ievietošana interneta vietnē. Pēcpusdienas aplis (dalībnieku un pedagogu dienas iespaidi un atziņas, problēmas, priekšlikumi, uzdevumi nākošajai dienai).

 

  •            7   diena  – „Ūdens aplis”.

 Rīta aplis (dienas atslēgas vārda skaidrojums, mērķi un uzdevumi).

 Šajā nodarbībā nometnes dalībnieki kopīgi izvērtē paveikto, atkārto projekta paveiktos soļus nometnes darbības dienās- prezentācija „Mana, tava – mūsu Daugava” un kopīgi svin par godu sekmīgi paveiktajam darbam.

Skolas zaļā klase.  Piedalās dalībnieku vecāki, pieaicinātie viesi, projekta atbalstītāji.  Demonstrē kartes-puzles, kurās parādīts sākuma melnbaltais un upes vides izpētes variants un nometnes projekta laikā realizētais vides uzlabojums (no melnbaltā un pelēkā uz zaļo un zilo lauciņu)

*projekta inovatīvā darbība.

 Filmas un foto demonstrējums. Lielvārdes novada Daugavā ieplūstošo upju tīrības pakāpe.

Projekta sākumā izvirzītās  hipotēzes atspoguļojums izvērtējumā un problēmrisinājumos:

 1. Palielinoties piesārņojumam, ūdeņi kļūst netīrāki un tātad arī nepiemēroti daudzu ūdens organismu dzīvei.

2. Piesārņotos ūdeņos sastopami tikai dažu sugu organismi, kaut arī to skaits var būt liels.

3. Arī bērni un jaunieši var palīdzēt vides problēmu risināšanā nosakot upju tīrību, veicinot Daugavas vides aizsardzību.

Izvirzītās hipotēzes tiek atzītas par projekta pozitīvu rezultātu, tās ir saistošas un iegūtie rezultāti ir objektīvi samērojami ar izvirzītajiem mērķi un uzdevumiem.

 Nometnes karoga nolaišana.Nometnes dalībnieki iegūs zināšanas, prasmes un iemaņas, lai veiktu upēs tīrības pakāpju noteikšanu, attīstīs patstāvīgā un grupu darba iemaņas. Izmērāmo rezultātu indikatori (sagaidāmie rezultāti):

1.       Iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas bērniem un jauniešiem palīdzējušas iegūt upēs mērījumus un tos salīdzināt ar atkārtojuma metodi, salīdzinot dažādu upju tīrības pakāpes.

2.       Iegūti rezultāti upju morfoloģiskajos rādītājos, ūdens kvalitātes noteikšanā pēc dzīvniekiem, ūdens kvalitātes noteikšana pēc ūdensaugiem. Šie rezultāti ir ierakstīti novērojumu protokolos „Upju tīrības pakāpes noteikšana”. Iegūtos rādītājus varēs attiecināt uz projektā izvirzītajām hipotēzēm un problēmas risinājumiem, ja ir vides apdraudējums.

3. Mērījumu objektu vietas atrašanās koordinātes (GPS) noteikšana. Rezultāti ir ierakstīti novērojumu protokolos „Upju tīrības pakāpes noteikšana” un „Upes ūdens kvalitātes karte”. Šīs kartes palīdzēs noteikto upju baseinu vides apsekošanas plānu izstrādē un dos pamatojumu nepieciešamo apsaimniekošanas pasākumu identificēšanai, kā arī palīdzēs pie atkārtotiem mērījumiem. Tādējādi katram projekta dalībniekam būs dota iespēja iesaistīties tādu lēmumu pieņemšanā, kuri nodrošinās rādītājus par labas ūdens kvalitātes sasniegšanu visā Daugavā.

 4. Grupu darbu rezultātu apkopojums prezentācijā. Tajā būs atspoguļotas iegūtās darba prasmes un zināšanas vides izglītībā un projekta realizēšanā, mācīšanās soļi patstāvīgi organizējot savu darbu un prasmes darbā pāros un komandā. Iegūtie rezultāti tiks ievietoti masu saziņas līdzekļos – avīzē, interneta vietnē ,

TV
.
Upes tīrības pakāpes noteikšana * metodikas

http://priede.bf.lu.lv/grozs/HidroBiologjijas/Upju-Monitorings.pdf